Jag hoppas du ska gilla det jag hittat om släkten Nils Trybom. Uppgifterna är både från kyrkans böcker
men mycket är hämtat genom läsning av domboksmaterial. Fynden har jag inte återgett ordagrant
här på hemsidan utan skrivit en mer personlig resumé.
Avslutningsvis finns ett stycke "Godbitar vid sidan om ..." skrivet av min far Bertil Södergren.

Nils Trybom
(1633-1708)

Nils Trybom föddes i Prästgården, Tryserums socken den 16 mars 1633, död 1708 i
Tingetorp, Gärdserum (tpgr). Son till kyrkoherden Nicolaus Benedicti Retzius och hans
hustru Kerstin Svensdotter. Gift 1:o omkring 1660 med Maria de la Grange, född
omkring 1631, död 30 december 1702 i Tingetorp, Gärdserum (om hennes första gifte).
Gift 2:o tidigast 1703 med Margareta Rymonia.

Nils var löjtnant vid kavalleriet men också rusthållare i Tingetorp och är nämnd i olika
handlingar både under sin levnad och efter sin död.

Barnen:

Om barnen:

Hans Trybom, född omkr 1661 i Tingetorp, död där 1 september 1736. Gift 1:o omkr 1680 i
Gärdserum med Margareta Gelsenia, född 21 mars 1663 i Prästgården, Gärdserum, död 29 oktober
1733 i Tingetorp. Gift 2:o 26 januari 1735 i Gärdserum med pigan Maria Knutsdotter.
I första äktenskapet föddes barnen: Anders f omkr 1684, Katarina f omkr 1687, Johan f omkr
1694 och Fredrik f 1704. Andra äktenskapet var barnlöst.
 

         1. att uppvisa bytesintrumentet efter hans sahl. föräldrar.
         2. ang dess sahl moders del i rusthållet Tingetorp.
         3. för skuldfordran 9 daler kopparmynt för dess sahl. moders kläder.
         4. för 10 daler kopparmynt efter dess sahl. farfarder Jon Botvidsson.
         5. för dess sahlig faders sadel som han tagit och nu återfodras.

Margareta Trybom, född omkr 1665 i Tingetorp, död 12 oktober 1704 i Vretstorp, Viby (Närk).
Gift 1699 i Gärdserum (cronopgr) med gästgivaren Anders Johansson Boman, född omkr 1664,
död 15 maj 1737 i Vretstorp. Tillsammans hade de 5 barn: Zachris f 1701, Johan f 1702, Maria f 1702,
Anders f 1703 och Katarina f 1704. Sonen Zachris Boman skulle komma att bosätta sig i Gärdserum
socken och avled där den 16 december 1764 i Dunketorp. Efter Marias död 1704 gifte Anders om sig
med en Maria Johansdotter och i detta gifte föddes bl.a. sonen Gabriel Boman 1726.

                                                        (Tack till Berit Sjögren i Uppsala för all hjälp att hitta Margareta Trybom i Vretstorp).


Maria Nilsdotter, född omkring 1669 i Tingetorp, död 8 juli 1739 i Bovik på Tingetorps ägor.
Gift omkr 1690 med Israel Hansson, död 1710 i Börsebo, Gärdserum (tpgr). Tillsammans hade
de barnen: Jonas Boman - tapetmakare i Stockholm, Hans Boman - vaktmästare i Stockholm,
Salomon Rosenlund f omkr 1690 - gift och bosatt i Målen, Björsäter, Zachris Israelsson f omkr
1696 - bosatt i Bovik, Maria Israelsdotter Boman f 1703 - borgarehustru i Pommern, Sofia
Israelsdotter Boman f 1709.Kerstin Nilsdotter, var enligt uppgift i domboken efter fadern Nils död 1709 bosatt i Norra häradet
samt gift. Några uppgifter om henne utöver detta är inte kända. Men det finns en Nils Jonsson
i Månestad, Vårdsberg socken som 1724 stämmer sin förmyndare korpralen Hans Trybom inför tinget
angående arvet efter sina avlidna föräldrar. Samma Nils är nämnd i bouppteckningen efter
Alexander Trybom 1755 och säges då vara en systerson och den enda jag inte lyckats identifiera.
Troligen är han son till Kerstin Nilsdotter.Alexander Trybom, född omkr 1674 i Tingetorp, död där 3 november 1754. Gift 1:o omkr 1709
med Sigrid Helena Blom, född omkr 1687 i Lettland, död 7 februari 1751 i Tingetorp.
Gift 2:o 4 augusti 1751 i Gärdserum med Elisabet Regina (Lisa Regina) Canth, född 6 augusti 1711
i Grävsten, Svinstad (Östg). Båda äktenskapen barnlösa. För Lisa Regina Canths del var äktenskapet
med Alexander hennes andra gifte. Första mannen var Jacob de Flon, född i Lotorp, Risinge socken
1706, död under hemtransporten från finska kampanjen 1742 då han drunknade. Efter Alexanders
död gifte hon sig en tredje gång, den 10 november 1761 med änkomannen Daniel Eriksson Hultman
från Hulthorva i Hallingeberg. Då bouppteckning förrättades efter honom år 1776 framkom att Lisa Regina
större delen av deras äktenskap inte varit bosatt hos maken i Hulthorva utan bott i Gärdserums socken.
Sannolikt  i Tingetorp hos sonen Carl Fredrik de Flon. Var och när hon själv avlider är höljt i dunkel.

Vid ett vittnesmål i Tjust häradsrätt år 1723 nämndes att Alexander var "mera än några år gammal år 1686".
Han blev som fadern ryttare och löjtnant. Efter slaget vid Poltava 1709 tillbringade han många år i rysk
fångenskap i Tumén. Till Tingetorp återkom han 1722, då tillsammans med sin hustru Sigrid Helena Blom.
Läs berättelsen "Godbitar vid sidan om..." som min pappa Bertil Södergren skrivit om Alexanders liv och
vedermödor.
 Beata Trybom, född omkr 1675 i Tingetorp, död 16 juni 1740 i Hörna, Nykil (Östg). Gift 29 oktober 1699 i
Nykil med Hans Alexandersson Eklöf, född omkr 1653, död (begravd 27 juni) 1731 i Hörna, Nykil. Hans var
ryttare vid giftermålet och blev senare rusthållare i Hörna. Deras barn: Alexander f 1700, Maria f 1702,
Katarina f 1706, Johan f 1709 och Margareta f 1712. År 1718 betalades till Nykils kyrka testamentspenningar
för två ej namngivna döttrar.Elisabet Trybom, död 1699 i Tingetorp (tpgr). Gift 1697 i Gärdserum (cronopgr) med ryttaren
Bengt Jonsson
. Elisabet dog troligen i barnsbörd för samtidigt som testamentspenningar betalades
för henne till kyrkan betalades det också för ett barn. Sonen Salomon bör vara makarnas förstfödda,
han anges som född 1695 men är sannolikt född 1697 eller 1698. Han tog sig efternamnet Tingstedt och
blev antagen som ryttare för Redinge i Grebo socken 1719.
 


Maria de la Grange, född omkring 1631. Död 30 december 1702 i Tingetorp, Gärdserum (Smål).
Hustru i Tingetorp, Gärdserum (Smål).

Gift 1:o 9 april 1648 i Odensvi (Smål) med Hans Andersson (Somme), död efter 1655 i Polska krigen.
Bosatt i Tingetorp, Gärdserum. Fänrik vid vigseln. 1657 27/5 erhöll Odensvi kyrka en röd mässhake från
löjtnanten Hans Andersson i Tingetorp hemsänd från Polen. (CI:1 s.21). I riddarhusets stamtavlor av år
1818 kallad överstelöjtnant, d. närmast efter 1655. Denne Somme, i samtida mantalslängder antecknad
med patronymikon Andersson.

Barnen:

I Falla dör 3 september 1729 en Märta Somme, 99 år gammal, en åldersuppgift som inte stämmer
med Jonas Olofssons hustru. Var Jonas Olofssons hustru död redan före 1713 då det i hans
dödboksnotis står ju att han lämnat 2 döttrar efter sig (Adriana född 1684 och Maria född 1685).
Adriana Jonasdotter är nämnd i bouppteckningen år 1755 efter Alexander Trybom och som hennes
morfar nämns Hans Somme. Men vem var i så fall denna Märta Somme som dog 1729?
Tjust hd 1681 ST 21/6 Soldaten Olof Hansson i Gullebo å frälse anklagade sin hustru Karin Gunnarsdotter
på Udden, som i hans bortavaro låtit sig lägra och avlat barn med fänriken Paul Somme ogift, hon bekände
sig vara besuven av förberörde fänrik där på frälseägorna, fänriken inte tillstädes att svara för sin gärning.
Länsmannen och nämndeman Hans i Börsebo, refererade det ovanbe:te fänrik tillstår lägersmålet. Soldaten
Olof Hansson påstod skiljas alldeles från henne, hon invände däremot, det han lovat henne sedan hon fick
barnet, behålla henne till hustru, och några gånger sedan haft (ett stort parti i texten helt oläslig) ..
Karin dömdes slita ris för tingstugudörren och stå uppenbar skrift, åtskillnaden i äktenskapet remitterades
till Konsistoriet och länsman skulle instämma Paul Somme till nästa ting.

Tjust hd 1704 ST § 12 Cronones lendsman wäll.t Elias Wibom angifwer konan Ingeborg Jönsdotter, hwilken
skall första gången låtit sig lägra och med barn råda, af en Paul Sohme benembd i Tingetorp, som är Crone,
hwilken Sohme för 19 åhr sedan skall tient för Fendrich, men enär detta lägersmåhl blef kunnigt, har han
begifwit sig på flyckten, skohlandes Lendsman allan flijt hafwe anwänt till dess igenskaffande, men ändå
ingen underrättelse om honom bekommit. Konan Ingeborg tillstod alt så sant wara som lendsman angifwer.
Resolutio: Tingsrätten finner skäligt, det bör konan Ingeborg efter dess egen giorde begiennelse, plichta
efter Kongl. Straffordningen sine 20 mkr Smt samt undergå 1 Söndag wederbörlig Kyrckioplicht.

Maria de la Grange var dotter  till jägmästaren Paul de la Grange. Född i Frankrike, död (begravd 27 februari)
1659 i Näringe, Odensvi (Smål). Inkallad 1611 av Carl IX som språklärare för prinsessan Maria Elisabet,
sedan page hos Gustaf II Adolf, underjägmästare i Östergötland 1623 4/6 och i Småland 1624, jägmästare i
Östergötlands län 1631-1636, i Småland 1637, i Kalmar, Kronobergs och Jönköpings län 1638 26/1, i tjänst
ännu 1655. Pauls hustru hette Karin Larsdotter men det är osäkert om hon är Pauls enda hustru eller om
han varit gift tidigare.

Enligt Frälsegodsen IV band 3 s.1425 hade Paul de la Grange köpt Näringe av förutvarande skattebonde
och fått fasta 1642 13/5. Nämnd i kyrkoräkenskaperna Odensvi socken 1639 och 20/2 samma år skänker
han en kalkduk till kyrkan.1642 förärade han en altarduk till samma kyrka. I mantal för Näringe 1643.
Nämnd som Påvel Johansson (SoH1985). Förekommer i ett stort antal mål i Tjust härad å tjänstens vägnar
som jägmästare.
Enl Linköpings stifts herdaminne, Landeryd sn, var hejdridaren (skogvaktaren) Paul de la Grange år 1639
otrogen med kyrkoherdefrun Anna Matsd:r, kyrkoherdedotter från Rystad, gift med kyrkoherden i Landeryd
Johannes Claudii Wagnerus (1593-1658). Händelsen hade inträffat då Paul besökte rikskammarråd Mörner
på Tuna och efteråt hade han rymt.Tjust hd 1709 ST Margareta Rymonia förlikades med sina styvbarn ang den tidigare instämda saken
rörande Tingetorp. Margareta skulle ha 100 dlr kmt för sin andel i Tingetorp som belöpte på 2 broder och
5 systerdelar. Hans Trybom skulle betala i 2 terminer, första med 50 dlr kmt till Olofsmässodagen och de
resterande 50 till Mickelsdag innevarande år 1709. Hans Trybom skulle sköta betalningen till styvmodern
och sedan göra upp det ekonomiska med syskonen. Förutom pengarna skulle änkan njuta sin 3:ding och
korpralen 2/3 uti ägorna till laga fardag nästkommande sommar.
I det följande målet i domboken redovisades en uppgörelse mellan änkan och styvbarnen om spannmål mm.


Godbitar vid sidan om….

"Den 3 November 1754 dödde Leutnant Alexander Trybom, Tingetorp, begrofs d 19, wid pass 80 åhr gl,
hwilken i den långsamma Ryska fångenskapen utstod många svårigheter."

Det var den notisen i dödboken för Gärdserum socken, som fick mej att lämna det kortaste spåret i
sökandet efter mina anor. Egentligen var det broderna Corpralen Hans Trybom, som närmast berörde mej,
men det kändes inte rätt att förbise Lieutnanten Alexander, som dött barnlös. Det blev ett sidosteg som
jag inte ångrar. Alexander visade sig vara en kille med färg som det verkligen var roligt att bekanta sig med.
Men först måste jag få presentera familjen.

Fadern löjtnanten Nils Trybom var den som först satte upp rustning för Tingetorp. Han var född i Tryserum
och son till kyrkoherden Nicolaus Benedicti Retzius. Modern Maria var dotter till jägmästaren Paul de la Grange,
född i Frankrike. Han blev införskriven till Sverige år 1611 för att undervisa kung Karl IX:s dotter Maria Elisabeth
i franska språket. Nils och Maria fick åtta barn, därav tre söner, Hans, Alexander och Nils.
Sönerna lär ha uppfostrats i militär anda, och deras bana hade säkert stakats ut av pappa Nils.
Som vanligt kan inte mycket läsas ut om döttrarna i familjen.

Kavallerilöjtnanten Nils Tryboms sista tjänstgöring i det militära var troligen "slaget vid Lund" 1676.
Samtliga tre söner gick ut i krigen år 1700. Corpralen Hans erhöll avsked 1703 vid Karl XII:s generalmönstring
utanför Thorn i Polen. Nils junior som var "Fältwäbel vid Gardit", stupade år 1702 vid Kliszow. Löjtnanten
Alexander kämpade dock vidare. Enligt egen utsago lär han deltagit i 24 fientliga slag jämte många bataljer.
Han blev tillfångatagen 1709 vid Poltava och befann sig i rysk fångenskap under 12-13 år, innan han frisläpptes.

Efter Alexanders hemkomst blev det tvist mellan honom och Hans, om vem som skulle ha hand om rusthållet.
Fadern hade avlidit 1708 och "Hans Trybom hade ensam rustningen underhölt under 15 åhr hwilka 3
undantagandes warit ofredsår". Efter många turer blev det förlikning bröderna emellan, och Alexander
tog över. Bygdens folk verkar ha betraktat honom som en hjälte, och han blev ofta anlitad som fadder
och dopvittne.

* * *

"Den 7 februari 1751 dödde hastigt fru Leutnantskan Sigrid Helena Blom, Tingetorp, begrofs d 17
ejusdem, 64 åhr gl."

Den 19 april samma år förrättades bouppteckningen. Redan år 1724 hade makarna upprättat inbördes
testamente. Det förelåg således inga oklarheter. Alexander uppgav boet och betygade dess riktighet
"så sant mig gud hielpe till lif och siähl."
Den 21 maj inkom dock Alexander med ett brev till bouppteckningsmannen för vidare befordran till
häradsrätten. Han lämnade en del uppgifter "som kom att förgiätas wid uppteckningen, hwilket iag tänkte
i okunnighet om lagens Dicterande icke skulle behöfwas, emedan iag då redan förut wid förlofningen med
min Kjäresta Lisa Canth gifwit henne några gullringar som icke förtegs fast de ei anfördes som följer nembligen

4 st gullringar om 2 Ducaters storlek hwardera
2 st om 1 Ducat hwardera
1 par örringar hwaruppå hänger på hwardera 2 små äkta pärlor ihop om 1 Ducats wigt
…………………"
Den 77-årige änkomannen Alexander vilade alltså inte på hanen. Låt mej därför presentera Madame Lisa Regina
Canth, som fått löjtnanten att så snabbt tända till.
Hon var gift med "Qwartermestaren Jacob de Flon, som omkeligen på Siön i hemresan från den finska
Campanien åhr 1742 omkom och drunknade." När Sigrid Helena avlider, så bor Lisa Canth redan på Tingetorp
tillsammans med sin 12-årige son Carl Fredrich de Flon. Kanske började löjtnanten sin uppvaktning redan när
hustrun levde? För -hemska tanke- han kan väl inte på något sätt ha påskyndat hennes död? Han lär ju ha
haft så många liv på sitt samvete tidigare.

Lisa Canth hade haft det ekonomiskt ansträngt under senare år. Det sociala skyddsnätet fungerade dåligt
vid den tiden. En del tillgångar hade hon men även stora skulder. De värdefullaste tillgångarna, 1 st silverbägare,
1 st guldring, 1 par lärftslakan, 1 st röd och vit ko m m hade hon ställt i pant för lån.

Vem uppvaktade vem? Såg Lisa sin chans att ordna upp situationen för sig själv och sin son? Sålde hon sig?
I varje fall blev det snabba ryck! Redan den 14 maj 1751 upprättades ett "pactum antenuptiale", d v s ett
avtal före äktenskap med innebörden att all lös och fast egendom skulle tillfalla Lisa Cath, när Alexander
Trybom avled.
Komminister Fredelius upprättade avtalet.
"…då Hr Lieutenanten bedit Herr Commenistren efter 1747 års förordning uppsetta et pactum antenuptiale
hwilket Herr Commenistren efterkommit samt enär Herr Lieutenanten sitt namn skulle underteckna har han
bedit Herr Commenistren namnet skifwa, men som Herr Commenistren dertill näkat har Herr Lieutenanten
sielf tagit pennan och begynt at skrifwa fast Herr Commenistren i anseende dertill att Herr Lieutenanten
war myket darrande på handen måst hålla tillika med honom i pennan…"
Hur stod det till egentligen med den gamle löjtnanten?

"Den 4 augusti 1751 wigdes Lieutenanten Hr Alexander Trybom och Madame Lisa Regina Canth i Tingetorp.
Sedan wederbörande upteckningar woro stridda och hennes son afwittrad".

                                            * * *

Som jag redan i inledningen berättade, så avled Alexander Trybom den 3 november 1754. Den 10-11
mars 1755 förrättades bouppteckning. Släktingar från när och fjärran infann sig. Man hade räknat med att
få ärva sin farbror, morbror eller vad det nu kunde vara. Ingressen i bouppteckningen är rekordlång och
omfattar tre handskrivna sidor. Läsningen är rena julafton för en släktforskare!
Naturligtvis kom man inte överens. Detta pactum antenuptiale som senare kompletterats med ett
testamente, ville Alexanders släktingar ogiltig-förklara. Det bäddade för rättegång, som inleddes den
21 juni 1755 och pågick under sju hela dagar innan Tjusts häradsrätt avkunnade domen den
16 december 1755.
Rättegången innehöll mycket smutskastning och förtal. Visst funderade jag ofta på vad som var sanning
och lögn i det som sades. Men oavsett vilket så har jag skaffat mig en bild av personerna. Fast jävig är
jag naturligtvis i min bedömning. Många av vittnesmålen antydde att den gamla löjtnanten hamnat i en
hemsk situation med sin nya brud, som han åldersmässigt kunde ha varit morfar till.
Därmed är det dags att bjuda på några av godbitarna från rättegången.

                                            * * *

Vittnet Madame Mems:
"…har Lieutnanten Hr Trybom, som warit sengliggande sedan han tackat wittnet för det hon wille besöka
honom, berättat huru illa des fru skulle hantera honom, sägandes at frun både slog och drog honom hwarwid
han äfwen skulle yttrat sig at hon intet tolte hans fattiga Systerson Boeman samma uti huset, utan skall frun
låtit wackta Herr Lieutnanten så at ingen skulle få tala wid honom, samt enär Boeman skulle resa derifrån och
taga af honom och dess fru et höfligt afskied, har hon med en eldeskiyffel kastat eld ut efter honom på trappan.
…. at då hans fru icke skolat wilja slå honom så at folket skulle märka det, så har hon dragit igen sparlakanen
om sängen uti hwilken han låg och nupit honom rätt hårdt och skall frun Bönedags afton efter Herr Liutenantens
berättelse slagit honom 3 gånger."

Vittnet Lars Jeremusson:
"…skall Herr Lieutenanten sig yttrat, om han något hastigt skulle ryckas från wärlden, så wåros des fru ordsak
dertill, emedan hon honom något förut slagit."

Vittnet Jonas Tingdahl:
"….Herr Lieutenanten, gapade han med munnen och sade: Se hon har slagit ut 2 tänder på mig i går, dock
kunde wittnet icke erfara om dhet så war eller ei, hwarpå Herr Lieutenanten åter sade, hon har ock slagit mig
med ris, hwilket gjör mig wärre, på mina gamla dagar, än mina utståndne 15 års fångenskap, och 24 Batailer
jag warit uti."

"Häruppå ingaf Landt-Jägaren Boman en skrift then han anhöll måtte ord ifrån ord i protokolet inflyta, som
bewiljades och lyder sålunda:"

Det var död mans talan som därefter framfördes, men helt klart var inte Alexander kapabel att utforma eller
skriva själv. Skriften var ett testamente till förmån för systersonen LandtJägaren Zackris Boman med avsikten
att därmed ogiltigförklara tidigare testamenten och utfästelser. Till sin hjälp hade Alexander haft Zachris
halvbroder bokhållaren Gabriel Boman i Stockholm. Detta sista testamente hade försetts med sigill och
förvarats oåtkomligt i förseglad ask, för att öppnas först efter Alexanders död. Falskt eller äkta, lögn eller
sanning? Låt oss ändå lyssna på bitar av det den gamle krigsveteranen pläderar i sin sista inlaga.

                                           * * *

"Till tingsrätten
"…derjemte både år och skal wara min yttersta wilja, så sant som jag will komma inför guds milda ansickte,
aldenstund min nuwarande Hustru Lisa Regina Canth sig ofta anstält som en grof mörderska emot mig, at hon
stått öfwer mig med knif, uti min skröpliga ålderdom, uti min säng, och mig med full ahlwar tilsagt, at hon skulle
skjära halsen utaf mig, om hon hörer jag ei wille befalla hennes begjärte skrifter och documenter, uti alla saker,
så at jag måtte ropa om hjelp öfwerljudt, tå hon förfärades ifrån gjärningen, som eljest wärkeligen försiggått.
Ty hon hade för sed, at utwisa wårt Tjenstefolck enär hon wille utöfwa sina svårigheter på mig, hwilka hon
tilförne med skäncker utaf min förutägda egendom hemligen belindat och mutat, at theras wänskap å hennes
sida ei ryggas skulle, och på thet jag eller min släckt ei af them skulle få något wittnesmål, förutan det hon ofta
i theras åsyn burit händer på mig, med hugg och slag, så at jag måste legat och spottat blod, at jag ock måst
taga min tilflyckt til Prästegården, mig at för hennes omilda händer conserwera.
Förutom det jag dageligen swäfwat med bäfwande uti bannor, Eder och Swordomar, smäde och skjälsord, på
oräkneligt sätt, och dessutan ei låtit sig dermed förenemde nöija, utan äfwen mig efter döden hotat, at låta
upgräfwa mig, och en galga upresa öfwer grafwen, och mig deruti hänga til et spectacel, om hon finner det
ringaste wara annorlunda disponerat än som hon will, hwarutaf kan ögonskjenligen hos, hennes twingande emot
mig; Alt derföre kan jag ei öfwer mitt hjerta bringa at henne det ringaste af min qvarlåtenskap unna eller lemna,
utan alt i allo, will jag unna min Systerson, LandtJägaren Zacharias Boman efter min död, aldeles för sig at behålla,
som sin wälfångne egendom, som dess af mig ricktigt gifwna förseglade Testamente, som efter min död bör wisas,
men ei före yppas, ty ännu widare will jag detta hemställa til alla christmilda menniskjors omdöme, som hennes
person bekante äro, och låta dem betrachta i hwad för tilstånd jag tog henne utur, med sin emot mig ohörsamme
Son, och den sedan såwäl som dess moder närt, för ledsamhet til lön, som nyss omtalt är.
…och tå jag hemma i huset satt eller låg, höll hon dagligen wakt öfwer mig, at jag aldrig fick tala med någon eller
som jag wille gjöra den ringaste anstalt, utan stängde igen alla rum för mig, som de pläga gjöra för ogjärningsmän
och fångar.
…uti största sanning bekjänna, at jag som tjänstgjörande war ifrån 1700 wid Militien tå wi gingo på Seland, til
freden slöts, under warande tid bewistade 24 fientliga slag, förutom partier intil det olyckliga Pultawa, tå jag som
flera afkläddes och blefwo som kreatur wisne til Muscow och widare til Seberien, wad wi der i 12 á 13 år utstode,
lemnar jag den ärbara Wärlden at döma, men gick mig aldrig så hårdt tilsinnes, som detta omtalte, som min maka
mig tilfogat.
Enär nu alt detta blifwer rätt betraktat och skjärskådat, så lefwer och dör jag i den säkra förmodan, at hennes
mig aftvingne skrifter skola wara henne ogjelpelige och odugle, ty af fri wilja hafwer jag aldrig det ringaste af min
egendom unt henne; altså beder jag til ödmjukaste slut, at min fria wiljas skrift må äga rum. Emot hwilken gunst
och ynnest jag uti djupaste wyrdnad förblifwer nu och efter döden.
Tingetorp d 9 julii 1753
allerödmjukastetre    Alexander Trybom
Efter gifwit Concept Gabriel Boman

                                            * * *

Vittnet Pigan Carin Erichsdotter:
"…och at hennes Son Carl Fredrich de Flon swor på honom åtskilliga gånger och kallade honom, såwäl sjelf som
genom oss, …… woro wi ständigt befalte, at hålla wackt öfwer honom, så at ingen skulle få tala med honom,
och at han ei rådde at Commendera mer än sin nattrock och tofler."

Mycket, mycket mer finns att återge från rättegången, där uppgift stod mot uppgift. Men låt mig i stället
övergå till domen den 16 december 1755, som avkunnades på vanliga Tingsplatsen i Gamleby. På 17 handskrivna
sidor argumenterade rätten över domslutet, som jag nu sammanfattar på några rader.
Fru Lieutnantskan Lisa Canth fick ta hand om allt, såväl löst som fast. Nog måste hon få erkännandet att hon
spelat sina kort väl!

BERTIL SÖDERGREN